อบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น”

ผู้ที่ทำงานร่วมกับปั้นจั่นต้องผ่านการอบรมตามกฎหมายกำหนด

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการอบรม?

ตามข้อกำหนดกฏหมาย

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ผ่านการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานของปั้นจั่น การป้องกันอันตรายจากปั้นจั่น รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของปั้นจั่น รวมทั้งการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นแต่ละประเภท โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นแต่ละประเภท ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

หลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น

เรามีบริการการจัดอบรม 2 แบบ


1. แบบ In-house Training

จัดอบรมที่บริษัทลูกค้า
(ตามวันที่ลูกค้ากำหนด)

2. แบบ Public Training

จัดอบรมที่บริษัท สยามคิโต้ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

(ตามตารางการอบรม)

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

คู่มือการฝึกอบรม

วุฒิบัตรแสดงการผ่านการฝึกอบรม

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

สอบถามคลิกเลย

วิทยากร

วิทยากรเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะทาง