Language
The Arms and Legs of Thai Industry
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
สารจากท่านประธาน

“สยาม คิโต้” ขอป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย จากการที่ลูกค้านานาประเทศได้มาก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ต่างให้การยอมรับภายใต้ชื่อ  “คิโต้”  และนำไปใช้งานในสายงานการผลิตที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและทนทาน ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ  การบริหารเวลา  ซึ่งบริษัท  สยามคิโต้  เข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยเราจะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้ทันภายในเวลาที่กำหนดด้วยบริการที่รวดเร็ว

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     คุณบุลเสฏฐ์ ศิรอภิวัลย์
                                                                                                                                        ประธาน สยามคิโต้

 

ภารกิจของบริษัท

ภารกิจของ KITO : การส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
KITO มุ่งเน้นความปลอดภัยและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของลูกค้า  โดยจัดหาสินค้าและบริการด้วความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย KITO จะใช้มุมมองของลูกค้าในการออกแบบเสมอ  และนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรม คุณค่าของ KITO “ความไว้วางใจจากลูกค้า”  คือ สิ่งสำคัญที่สุดของเรา KITO ได้ตั้งเป้าหมายความสำเร็จขึ้นอยู่กับภาระกิจนี้และเชื่อว่าจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของพนักงาน KITO และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คุณภาพของ KITO : การขับเคลื่อนของเรา“จิตวิญญาณ” คือ  “คุณภาพ”  
KITO เชื่อว่าความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการของเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัท KITO มุ่งเน้นคุณภาพสูงสุดในด้านความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน ความพึงพอใจที่ลูกค้าต้องการ  และห่วงใยสิ่งแวดล้อม KITO ได้ส่งมอบสิ่งที่สำคัญคือ  "คุณภาพ"  ให้กับลูกค้าโดยผ่านจิตวิญญาณของสมาชิกและพนักงาน KITO “ทุกอย่างเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

เป้าหมายในอนาคต

1. มุ่งมั่นก้าวไปสู่ส่วนแบ่งทางการตลาดของรอกโซ่ไฟฟ้าเป็นอันดับ 1 ใน
    ประเทศไทย
2. ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
3. เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
4. ซื่อสัตย์และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
5. เอาใจใส่งานบริการเพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า
6. ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกตามเป้าหมายในอนาคตของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น

ที่ตั้งบริษัท

สำนักงานชลบุรี  
205 หมู่ 2  ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000  
โทร : 038-195711  แฟกซ์ : 038-195715  
E-mail : sale@siamkito.co.th

สำนักงานระยอง  
7/382  หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง  21140
โทร : 038-027444-7  แฟกซ์ : 038-027448

สำนักงานอยุธยา  
19/113  หมู่ 4 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทร : 035-227892 ,035-745611-3  แฟกซ์ : 035-227893
E-mail : ayutthaya@siamkito.co.th

วิสัยทัศน์

“เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เป็นผู้เชี่ยวชาญและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสม โดยมีระบบมาตรฐานสากลและพัฒนาบุคลากรตลอดจนบริษัท”

หลักการ

บริษัท สยาม คิโต้ จำกัด มุ่งมั่นผลิตอุปกรณ์เคลื่อนย้ายคุณภาพสูงสำหรับโรงงาน  เพื่อสนองต่อทุกความต้องการและคลอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท เราสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าที่เปี่ยมคุณภาพ และบริการจากใจ

คุณค่าของพนักงาน KITO : ความซื่อสัตย์, ความจริงใจ, ความภาคภูมิใจ และความกตัญญู

พนักงานของคิโต้ทำหน้าที่ด้วความซื่อสัตย์และจริงใจเสมอ KITO มีความภูมิใจในธุรกิจและการกระทำของรา และทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ให้กับทุกคนและทุกสิ่งรอบตัวเรา

ประวัติ

2540 – 2550     
- ก่อตั้ง  :  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2540
- สำนักงาน : อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์
- โรงงาน : ต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ
2551-ปัจจุบัน 
ปี  2551  :  ก่อตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จังหวัดชลบุรี
ปี  2556  :  ก่อตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดระยอง

เครือธุรกิจ KITO

       KITO พยายามที่จะรวมสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความสามัคคีในการทำงานกับผู้อื่นและบรรยากาศที่เปิดกว้างในเชิงบวกเข้าด้วยกัน เราทุกคนทำงานร่วมกันอย่างหนัก ด้วยความเป็นหนึ่งของทีมงาน เพื่อการส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้า

ผู้บริหาร

1. ผู้อำนวยการ  :  คุณฮาจิเมะ  อิโต
2. ประธาน  :  คุณบุลเสฏฐ์   ศิรอภิวัลย์

Home
Site Map
Privacy
PolicySite
PolicyFacebook on This Website
Copyright © 2013 www.siamkito.co.th All right reserved.