Language
The Arms and Legs of Thai Industry
ข่าวสารและกิจกรรม
Contact us
ติดต่อด่วน
ชื่อ นามสกุล:
*
บริษัท / องค์กร:
*
อีเมล์:
*
เบอร์โทรศัพท์:
*
ข้อความ:
*
ส่งข้อความ
Address

สำนักงานชลบุรี (สำนักงานใหญ่)  
205 หมู่ 2  ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000  
โทร : 038-195710-4  แฟกซ์ : 038-195715  
E-mail : sale@siamkito.co.th

สำนักงานอยุธยา  
19/113  หมู่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร : 035-745611  แฟกซ์ : 035-745612-3
E-mail : ayutthaya@siamkito.co.th

โรงงานระยอง  
7/382  หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  21140  
โทร : 038-027444-7  แฟกซ์ : 038-027448

Home
Site Map
Privacy
PolicySite
PolicyFacebook on This Website
Copyright © 2013 www.siamkito.co.th All right reserved.