Language
The Arms and Legs of Thai Industry
ข่าวสารและกิจกรรม
บริการ
>> ปัญหาที่พบบ่อย
บริการ

1. บริการจัดหาและจัดจำหน่ายรอก เครน อุปกรณ์ช่วยยก ระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
2. บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รอก เครน ระบบไฟฟ้า
3. บริการติดตั้งระบบเครน, ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
4. บริการจัดหาและจัดจำหน่ายอะไหล่ รอก เครน อุปกรณ์ช่วยยก ระบบไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

   

วิสัยทัศน์

“เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เป็นผู้เชี่ยวชาญและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสม โดยมีระบบมาตรฐานสากลและพัฒนาบุคลากรตลอดจนบริษัท”

บุคคล

    ความพร้อมของบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการ
พัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุด บริษัท สยาม 
คิโต้ จำกัด ให้ความสำคัญกับบุคลากรโดยพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ เพิ่มการฝึกอบรม โดยส่ง
พนักงานไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันขององค์กร พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณ
ภาพ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้า

 

การรับประกัน

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
สูงสุด  บริษัทได้มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งๆขึ้น โดยกำหนด
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา ได้มีการพิจารณาความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการนั้นและทำให้บรรลุผล นอกจากนี้บริษัทยัง
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการให้บริการ
ตลอด 24 ชม.

 

เป้าหมาย

1. มุ่งมั่นก้าวไปสู่ส่วนแบ่งทางการตลาดของรอก
    โซ่ไฟฟ้าเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย
2. ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
3. เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและ
    คุณภาพที่สูงขึ้น
4. ซื่อสัตย์และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า
    อย่างดีที่สุด
5. เอาใจใส่งานบริการเพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า
6. ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกตามเป้าหมายในอนาคต
    ของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น

SK-S&M1312-01
Introduction


Home
Site Map
Privacy
PolicySite
PolicyFacebook on This Website
Copyright © 2013 www.siamkito.co.th All right reserved.